Standard salgs- og leveringsbetingelser hos ALLNET Nordic A/S

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom ALLNET Nordic A/S, Borupvang 3, 2750 Ballerup, Danmark og kjøper.
ALLNET Nordic A/S sitt europeiske distribusjonsnettverk kan føre til at kjøper mottar sine produkter fra et annet land enn Danmark; vedlagt følgeseddel utstedt av ALLNET Nordic A/S her i landet. Selv om følgeseddelen bør inneholde salgs- og leveringsbetingelser, som avviker fra nærværende betingelser, skal de foreliggende danske betingelser likevel gjelde i forholdet mellom ALLNET Nordic A/S og kjøper.
1.0 Tilbud, aksept og ordrebekreftelse
1.1 Når intet annet er skriftlig, er et tilbud kun bindende for ALLNET Nordic A/S dersom kjøper aksepterer det skriftlig, slik at ALLNET Nordic A/S mottar aksepten innen 7 dager etter datoen for ALLNET Nordic A/S offer. .
1.2 I perioden frem til kundens aksept er mottatt av ALLNET Nordic A/S i henhold til pkt. 1.1 ALLNET Nordic A/S forbeholder seg retten til å selge det tilbudte produktet til annen side.
1.3 Dersom ALLNET Nordic A/S sin ordrebekreftelse avviker fra kjøpers bestillinger, f.eks. Ved tillegg, begrensninger eller forbehold plikter kjøper å gi ALLNET Nordic A/S skriftlig melding innen 8 dager etter mottak av ordrebekreftelsen dersom kunden ikke vil akseptere avvikene fra kundens bestillinger. For øvrig gjelder kun ALLNET Nordic A/S ordrebekreftelse og vilkårene i disse salgs- og leveringsvilkår.
1.4 Enhver henvendelse eller invitasjon til å gi tilbud mottatt av ALLNET Nordic A/S fra en fysisk person, samt eventuelle leveranser foretatt av ALLNET Nordic A/S til en fysisk person, er å anse som en avtale mellom ALLNET Nordic A/S og den fysiske personen med den virkning at ALLNET Nordic A/S har rett til å anse vedkommende som kjøper og ansvarlig debitor, uavhengig av om den fysiske personen må drive virksomhet i selskapsform med begrenset ansvar, med mindre senest pr. tidspunkt for avtaleinngåelsen har gjort ALLNET Nordic A/S oppmerksom på at det er selskapet med begrenset ansvar som er kjøper.

2.0 Forbehold vedrørende varer som ikke er på lager
2.1 Med mindre annet er oppgitt, gis tilbud fra ALLNET Nordic A/S vedrørende varer som ikke er på lager med forbehold om muligheten for å skaffe det aktuelle produktet, og ethvert tilbud med forbehold om endringer i vilkårene for import eller eksport av varer. Dersom disse forbeholdene er oppdatert, har ALLNET Nordic A/S rett til å tilbakekalle tilbudet, uten at dette gir mottaker rett til å fremme noen form for krav.
2.2 Bestemmelsen i punkt 2.1 gjelder tilsvarende for bestillinger akseptert av ALLNET Nordic A/S.
3.0 Konfigurasjon
3.1 På forespørsel kan ALLNET Nordic A/S tilby kjøperkonfigurasjonstjenester i henhold til gjeldende priser og produsentens retningslinjer. Konfigurasjonstjenester utført i henhold til kjøpers anvisninger eller spesifikasjoner og som ikke er i samsvar med produsentens retningslinjer, utføres utelukkende på kjøpers ansvar. ALLNET Nordic A/S gir ingen egen garanti for konfigurerte produkter. For enkelte programvareinstallasjoner vil det være nødvendig å kjenne detaljene til sluttbrukeren for å overholde lisenser.
4.0 Risikoens overgang
4.1 Varene leveres fra ALLNET Nordic A/S lager. Risikoen for varene overstiger ved kjøpers mottak av varene. Ved transport med ALLNET Nordic A/S fraktfører overstiger risikoen for varene kjøpers kvittering på destinasjonen DDP (Incoterms 2010). Når kjøper henter varene på ALLNET Nordic A/S lager, eller ved transport med kjøpers egen transportør, går risikoen over ved mottak av varene på ALLNET Nordic A/S lager DDP (Incoterms 2010).
5.0 Leveringstid og forsinkelse
5.1 Eventuell angivelse av leveringstid er estimert og oppgitt tilnærmet.
5.2 ALLNET Nordic A/S har rett til å utsette leveringstiden dersom dette er nødvendig av forhold utenfor ALLNET Nordic A/S' kontroll, jfr. 6 for force majeure.
5.3 Ved forsinkelse har kjøper ikke rett til å heve kjøpet, med mindre forsinkelsen er vesentlig vesentlig for kjøper og i tillegg vil ha betydning for kjøper for øvrig.
5.4 Ved forsinkelse har kjøper ikke krav på erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes ALLNET Nordic A/S sine uaktsomme eller forsettlige forhold. Tilstanden i pkt. 8.5. Ansvarsbegrensningen gjelder tilsvarende ved erstatning på grunn av forsinkelse.
6.0 Force majeure
6.1 ALLNET Nordic A/S har rett til, etter eget valg, enten å heve en avtale med kjøper eller å utsette leveringstidspunktet til kjøper, og er for øvrig fri for ansvar for manglende, mangelfull eller forsinket levering, helt eller delvis på grunn av til omstendigheter, som ALLNET Nordic A/S ikke er herre over (force majeure), herunder men ikke utelukkende opprør, uro, krig, brann, offentlige reguleringer, streik, lockout, nedbremsing, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, varemangel, sykdom og forsinkelse i eller mangler ved leveranser fra leverandør, ulykker i leverandørens produksjon eller testing. Ved force majeure, ved ALLNET Nordic A/S sin heving av avtalen eller vedtak om utsatt levering, kan kjøper ikke gjøre mislighold av noe slag gjeldende for ALLNET Nordic A/S. Kjøper kan således ikke heve transaksjonen, kreve forholdsmessig avslag eller kompensasjon av noe slag.
7.0 Klager
7.1 ALLNET Nordic A/S garanterer ikke for de solgte varene. Dersom kjøpers reklamasjon dekkes av en garanti gitt av ALLNET Nordic A/S produsent eller leverandør til ALLNET Nordic A/S, vil ALLNET Nordic A/S imidlertid gi samme garanti overfor kjøper, men kun dersom produsenten eller leverandør aksepterer at reklamasjonen er dekket av garantien, og produsenten eller leverandøren holder ALLNET Nordic A/S fri for ethvert krav på dette.
7.2 Kjøper plikter å undersøke varen umiddelbart etter mottak. Reklamasjon skal fremsettes skriftlig og må være ALLNET Nordic A/S i hende innen 8 dager fra kjøpers mottak av varene.
7.3 Dersom varene er gjenstand for en mangel som ikke kunne konstateres av den i varen. 7.2, Kjøper plikter å annonsere skriftlig, slik at klagen er mottatt av ALLNET Nordic A/S innen 8 dager fra funnet av de skjulte mange.
7.4 Dersom kjøperen ikke innen tre måneder etter innleveringen av varene til ham har meddelt ALLNET Nordic A/S at han vil påberope seg en skjult mangel, kan han ikke senere kreve mangelen mot ALLNET Nordic A/S, med mindre ALLNET Nordic A/S skriftlig har forpliktet seg til å holde varene skadesløs i lang tid eller har handlet uredelig.
8.0 mangler
8.1 Ved rettidig klage, jfr. 7, plikter kjøper på forespørsel fra ALLNET Nordic A/S å returnere varene til ALLNET Nordic A/S for at ALLNET Nordic A/S skal undersøke reklamasjonen.
8.2 Ved rettidig og berettiget reklamasjon er ALLNET Nordic A/S berettiget, men ikke forpliktet, til – innen en periode på 3 måneder fra mottak av reklamasjonen – å utbedre mangelen, herunder men ikke utelukkende erstatte og reparere deler som er gjenstand for reklamasjoner, forutsatt at:
1. Kjøper returnerer varene til ALLNET Nordic A/S
2. ALLNET Nordic A/S etter at undersøkelse er etablert, er det bevist at mangelen er berettiget og ikke kan begrunnes ved feilbehandling, lagring, montering, reklamasjon eller endringer foretatt av kjøper samt forhold som er påført varen etter det tidspunkt risikoen oversteg for kjøperen, jfr. 4
8.3 Kjøper kan ikke gjøre noe mislighold gjeldende for ALLNET Nordic A/S, herunder heving av kjøpet, kreve forholdsmessig avslag eller erstatning, dersom ALLNET Nordic A/S tilbyr omlevering eller tilbyr utbedring i henhold til pkt. 8.2.
8.4 I tillegg har kjøperen kun krav på erstatning etter de alminnelige regler i dansk rett, og kun dersom mangelen skyldes forsømmelse fra ALLNET Nordic A/S. ALLNET Nordic A/S er således ansvarlig på objektivt grunnlag, jfr. kjøpsloven § 43.
8.5 ALLNET Nordic A/S er ikke i noe tilfelle ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, inkludert, men ikke utelukkende, driftstap, tapt fortjeneste, mislykkede kostnader, skade på person, eiendom, tap eller korrupsjon av data eller andre følgeskader og indirekte tap. Kjøpers erstatningskrav mot Tech Data kan aldri overstige avtalt kjøpesum.
8.6 ALLNET Nordic A/S garanterer ikke at de leverte produktene vil fungere feilfritt eller uten nedetid, eller at alle programvarefeil kan eller vil bli rettet.
9.0 Produktansvar
9.1 Ved personskade som følge av produktansvar på varen, er ALLNET Nordic A/S kun ansvarlig dersom skaden skyldes uaktsomhet utvist av ALLNET Nordic A/S.
9.2 Ved produktansvar er ALLNET Nordic A/S ikke ansvarlig for skade på fast eiendom og/eller løsøre.
9.3 For det tilfelle at kjøper måtte kreve et berettiget krav om produktansvar overfor ALLNET Nordic A/S, enten det skyldes skade på kjøper eller har oppstått på grunn av at kjøper har blitt møtt med krav om produktansvar for tredjemann, bestemmelsen i punkt 3.5 kommer til anvendelse. 8.5. Tilsvarende slik at kjøpers krav ikke kan overstige det som her er fastsatt.
9.4 I tilfelle ALLNET Nordic A/S må pålegges produktansvar overfor tredjepart, gjelder regelen i punkt 4. 8.5. Tilsvarende plikter kjøper å holde ALLNET Nordic A/S skadesløs i samme grad som ALLNET Nordic A/S sitt ansvar er begrenset til kjøper.
9.5 Dersom kjøper kan bli møtt med tredjeparts krav om produktansvar i forbindelse med varer levert fra ALLNET Nordic A/S, plikter kjøper snarest å varsle ALLNET Nordic A/S skriftlig om dette og holde ALLNET Nordic A/S orientert. av sakens fremdrift. Kjøper er blant annet forpliktet til å gi kopier til ALLNET Nordic A/S av alle relevante dokumenter vedrørende saken. Dersom kjøper ikke overholder denne bestemmelsen, taper kjøper ethvert krav mot ALLNET Nordic A/S i forbindelse med saken.
9.6 Saker som utspringer av krav om produktansvar kan reises av ALLNET Nordic A/S mot kjøper ved samme domstol, som behandler tredjemanns produktansvarssak mot ALLNET Nordic A/S.
10.0 Priser
10.1 Alle oppgitte priser er inklusiv emballasje og avgifter, men eksklusive merverdiavgift og andre mulige avgifter.
10.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, betaler kjøper frakt fra leveringsstedet og ekspedisjonsgebyr. 10.3 Alle oppgitte priser, inkludert priser i tilbud og ordrebekreftelser, er med forbehold om prisendringer, slik at ALLNET Nordic A/S har rett til å endre priser på grunn av endringer i valutakurser, innkjøpspriser, toll-, frakt- og/eller forsikringspriser og / eller andre forhold utenfor ALLNET Nordic A/S' kontroll.
10.4 Dersom ALLNET Nordic A/S kostnader øker på grunn av kjøpers forhold, er kjøper forpliktet til å betale erstatning til ALLNET Nordic A/S.
11.0 betaling
11.1 Ved kjøpers manglende rettidig betaling er ALLNET Nordic A/S berettiget til å beregne en rente tilsvarende 1.5 % per måned av det til enhver tid forfalte saldo fra forfall til betaling skjer. Kjøper er videre forpliktet til å betale et purregebyr ved hver utstedt purring og å refundere ALLNET Nordic A/S eventuelle kostnader i forbindelse med inkasso og andre utgifter knyttet til inndrivelse av kjøpesummen.
11.2 Dersom en del av leveransen inkluderer tjenester som skal leveres av ALLNET Nordic A/S eller tredjepart utpekt av kjøper eller ALLNET Nordic A/S, og om disse skal leveres på et senere tidspunkt, er kjøper likevel forpliktet til å betale kjøpesummen rettidig for hele leveransen. Dermed kan ikke kjøper holde tilbake betaling før tjenesten er fullført.
11.3 Kjøper har ikke rett til å fremme krav vedrørende andre leveranser til motregning i ALLNET Nordic A/S sitt krav om betaling av kjøpesummen.
11.4 Dersom kjøper annonserer mot forsinkelse og/eller mangler ved deler av leveransen, er kjøper forpliktet til å betale kjøpesummen for den resterende del av leveransen til ALLNET Nordic A/S rettidig og uten adgang til å sette- av
11.5 Dersom kjøper annonserer mot forsinkelse eller mangler ved den totale leveransen, plikter kjøperen likevel å betale kjøpesummen i tide eller alternativt deponere den i en dansk bank i henhold til depotlovens bestemmelser.
11.6 Enhver forpliktelse eller løfte til Kjøper angående rabatt, bonus eller annen fordel er betinget av at Kjøper foretar rettidig betaling av ethvert beløp som Kjøper måtte være – eller gjenværende – ALLNET Nordic A/S. Enhver forpliktelse til rabatt, bonus eller lignende er dermed ugyldig dersom kjøper ikke foretar rettidig betaling av noe beløp som kjøper kan være – eller forbli – ALLNET Nordic A/S skyldig.
11.7 Dersom ALLNET Nordic A/S i henhold til særskilt avtale har tilbudt kjøper å gjøre opp visse rabatter, prisbeskyttelse etc. (påstander) som kjøper har avtalt med ALLNET Nordic A/S sin leverandør, er kjøper under ingen omstendigheter berettiget til å holde tilbake slike beløp i ethvert beløp som kjøper kan være eller bli ALLNET Nordic A/S skyldig.
12.0 Retur
12.1 Kjøper har ingen angrerett. ALLNET Nordic A/S returnerer kun varer etter skriftlig forhåndsavtale, og dersom følgende betingelser er oppfylt:
1. Returforsendelser skal være i ubrutt og uskadet originalemballasje med angivelse av originalt fakturanummer og dato og autorisasjonsnummer for returforsendelse (RMA-nr.).
2. ALLNET Nordic A/S forbeholder seg retten til ved kreditering å trekke fra et returgebyr på min. 15 % av fakturaverdien, dog minst DKK 100,-/ € 15,-.
13.0 Eiendomsforbehold
13.1 ALLNET Nordic A/S forbeholder seg eiendomsretten til de solgte varene inntil betaling skjer.
13.2 ALLNET Nordic A/S kan kreve at kjøper forsikrer varene som selges av et anerkjent forsikringsselskap og med dekning og vilkår godkjent av ALLNET Nordic A/S.
14.0 Kataloger, beskrivelser osv.
14.1 All informasjon – enten fra ALLNET Nordic A/S eller noen av dets forretningsforbindelser – om vekt, dimensjoner, kapasitet og tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonse etc. er å betrakte som veiledende, og er kun obligatorisk for i den grad det er uttrykkelig referert til dem i tilbudet og/eller ordrebekreftelsen.
14.2 For produkter som etter sin art krever spesiell dokumentasjon for montering, tilkobling, drift og/eller vedlikehold, vil ALLNET Nordic A/S gi kjøperen slik dokumentasjon vederlagsfritt senest på leveringstidspunktet. av produktet. ALLNET Nordic A/S forbeholder seg retten til å foreskrive at slik dokumentasjon behandles konfidensielt.
14.3 Spesifikke krav fra kjøper er kun bindende i den grad ALLNET Nordic A/S bekrefter dem skriftlig.
15.0 Kjøpers økonomiske situasjon
15.1 Dersom kjøper unnlater å overholde betalingsforpliktelser knyttet til tidligere leveranser, eller dersom kjøpers økonomiske forhold i henhold til ALLNET Nordic A/S ikke begrunner fastsatte betalingsbetingelser for det maksimale, har ALLNET Nordic A/S rett til å heve inngåtte avtaler med mindre kjøperen umiddelbart etter å ha blitt bedt om det, betale for alle tidligere leverte varer og foreta forskuddsbetaling for ennå ikke utførte bestillinger.
16.0 Patent- og lisensrettigheter
16.1 ALLNET Nordic A/S salg av deler, komponenter og/eller materialer gir ikke kjøperen eller kjøperens kunde rett til å lisensiere patent eller enerett knyttet til kombinasjoner, maskiner eller prosesser der de solgte deler, komponenter og/eller materialer som er brukt. eller måtte brukes.
16.2 ALLNET Nordic A/S forbeholder seg retten til å selge produkter som kan være underlagt eksportforbud med den virkning at kjøper pådrar seg bot og erstatning ved videresalg. Videresalg skjer på kjøpers eget ansvar og uten ansvar av noe slag for ALLNET Nordic A/S.
17.0 Patent og opphavsrett
17.1 Dersom det rettes krav til kjøper med den begrunnelse at produkter levert av ALLNET Nordic A/S i henhold til dette innebærer direkte brudd på dansk patent og/eller opphavsrett, påtar ALLNET Nordic A/S skadesløshet for kjøperen for ethvert erstatningskrav som kjøperen kan bli ilagt under dom eller rettsforlik og for eventuelle saksomkostninger som er involvert, dersom følgende vilkår er oppfylt:
1. Kjøper plikter umiddelbart å varsle ALLNET Nordic A/S skriftlig om saken på det tidspunkt tredjemann først måtte påberope seg overtredelse av kjøper, og
2. Kjøper lar søksmålet om overtredelsen følges av advokat oppnevnt av ALLNET Nordic A/S og av ALLNET Nordic A/S kontroll, slik at ALLNET Nordic A/S avgjør alle forhandlinger om avgjørelsen og/eller forliket av saken på vegne av kjøper. Saken tas for kjøpers regning.
17.2 Uavhengig av bestemmelsene i pkt. 19.1 ALLNET Nordic A/S er ikke ansvarlig for handlinger som finner sted etter at kjøper har – eller burde vært – informert om mulig overtredelse, med mindre ALLNET Nordic A/S uttrykkelig og skriftlig har gitt samtykke til slik fortsatt krenkelse.
17.3 Kjøpers krav mot ALLNET Nordic A/S ved brudd på dansk patent og/eller opphavsrett, jfr. 19.1. bortfaller hvis
1. Kjøper overholder ikke betingelsene fastsatt i pkt. 19.1,
2. ALLNET Nordic A/S tilbyr etter eget valg og for egen regning kjøper rett til å fortsette å bruke eller endre bruken av de leverte produktene for egen regning, slik at disse kan benyttes uten at dette medfører krenkelse.
17.4 Bestemmelsen i pkt. 8.5 skal gjelde tilsvarende for kjøpers krav mot ALLNET Nordic A/S på grunn av patent- og/eller rettskrenkelse. I tillegg kan kjøpers krav mot ALLNET Nordic A/S ikke overstige den nedskrevne verdien av de leverte produktene på tidspunktet da kravet først rettes mot ALLNET Nordic A/S.
18.0 Informasjon til kjøpers kunde
18.1 Kjøperen forplikter seg til å informere sine kunder om vilkårene i denne avtalen som vil eller vil ha innvirkning på deres kjøp, bruk eller disponering av produktet, inkludert patenter og opphavsrettigheter og eventuelle garantier gitt av produsenten.
18.2 Bruken av produktene kan være underlagt restriksjoner på bruk i for eksempel kjernekraftverk og lignende. Kjøper plikter å innhente ytterligere opplysninger fra ALLNET Nordic A/S dersom varene skal brukes til annet enn kommersiell eller privat bruk.
19.0 Databeskyttelse og databehandling
19.1 Generelt. Kjøper og tekniske data må hver oppfylle kravene i gjeldende databeskyttelseslovgivning. Databeskyttelsesbegreper som brukes i denne delen må ha betydningen av General Data Protection Regulation (GDPR) eller annen gjeldende databeskyttelseslov. I tillegg til denne delen gjelder ALLNET Nordic A/S personvernerklæring. Der personopplysninger i forbindelse med levering av varer eller tjenester eller på annen måte i forbindelse med ALLNET Nordic A/S levering av tjenester til kjøper, mottaker fra kjøper, innsamling eller annen behandling (i henhold til § 4 … GDPR) Tredjepartspersonlig Informasjon, spesielt kjøpers kunder, gjelder som følger:
19.2 Tech Data som Behandler: Der ALLNET Nordic A/S opptrer som Behandler på vegne av (i henhold til § 28 GDPR) Kjøper, Behandler eller selv er Behandler på vegne av Kjøpers Kunder som er Behandlingsansvarlig, vil Partene implementere en databehandleravtale med tiden. En kopi av ALLNET Nordic A/S standard databehandlingsavtale (signert av ALLNET Nordic A/S) kan lastes ned for signering på www.ALLNET.dk
19.3 Tekniske data som behandlingsansvarlig. Dersom Kjøper leverer ALLNET Nordic A/S personopplysninger i forbindelse med kontraktsmessige tjenester som ikke juridisk kvalifiserer som databehandling iht. 28 GDPR, ALLNET Nordic A/S vil kun bruke slike personopplysninger som kreves for å overholde de avtalte tjenestene og vil ikke gi personopplysninger til tredjeparter med mindre informasjon til tredjepart er lovpålagt, godkjent av Kjøper eller påkrevde tekniske data for å tilby tjenesten og hvis tredjeparter har forpliktet seg til å overholde konfidensialitet og databeskyttelse eller er underlagt en passende lovbestemt konfidensialitetsforpliktelse. ALLNET Nordic A/S vil oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig for utførelsen av kontraktstjenesten eller som på annen måte lovlig oppfyller eller kreves av lovpålagte lagringsforskrifter. ALLNET Nordic A/S implementerer og vedlikeholder hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak i henhold til lovkrav.
19.4 Kjøpers forpliktelser. Kjøperen garanterer at de har innhentet personopplysninger på en konsistent måte og har alle nødvendige tillatelser, godkjenninger, kontrakter, samtykker og merknader på plass for å tillate lovlig bruk, behandling og overføring av personopplysninger til og fra tekniske data for varigheten og formålet. av avtalen. Kjøper informerer kjøpers kunder på passende måte om at Tech Data er involvert i enhver relevant behandling av data, inkludert overføring av data til tredjeparter av Tech Data i samsvar med kontraktsmessige tjenester og/eller som kreves av kjøper.
20.0 Eksport
20.1 Kjøperen godtar og godtar at varene, programvaren og teknologihøringene under denne avtalen er underlagt lovene, forskriftene og forskriftene i USA, EU og dansk lov. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eksportadministrasjonsforskriften (“EAR”) og statlige autorisasjoner/lover utstedt av Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. Kjøper må overholde alle disse lovene og forskriftene. Kjøperen kan ikke, uten riktig forhåndsgodkjenning, eksportere, reeksportere eller videresende noen varer, programvare eller teknologi under denne avtalen; verken direkte eller indirekte til noe land som er underlagt handelsembargo av USA eller til noen person/borger eller land eller til noen person eller enkeltperson opprettet på "Entity List" eller "Denied Persons List" av US Chamber of Commerce eller den spesifikt utpekte Listen over statsborgere og blokkerte personer i US Pat. Department of Treasury eller annen lignende europeisk eller lokal lov. I tillegg kan ingen varer, programvare eller teknologi eksporteres, re-eksporteres eller videredistribueres til en bruker involvert i WMD-relaterte aktiviteter under denne avtalen. Disse aktivitetene inkluderer, men er ikke nødvendigvis begrenset til, aktiviteter knyttet til: (1) design, utvikling, produksjon eller bruk av kjernefysiske materialer, kjernefysiske anlegg, kjernefysiske våpen; (2) design, utvikling, produksjon eller bruk av missiler eller støtte til missilprosjekter; og (3) design, utvikling, produksjon eller bruk av kjemiske eller biologiske våpen.

21.0 Delvis uførhet

21.1 Hvis en eller flere av bestemmelsene i denne avtalen er kjent for å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, skal ingen av de andre bestemmelsene påvirkes eller svekkes av gyldighet, lovlighet og gjennomførbarhet.
22.0 Begrensning av krav
22.1 Etter utløpet av ett år etter datoen for inngåelse av avtalen mellom ALLNET Nordic A/S og kjøper kan kjøper ikke gjøre krav på noen form for avtale med ALLNET Nordic A/S. Foreldelsesfristen etter denne bestemmelsen forlenges ikke ved bestemmelsen i pkt. 7.4.
23.0 Avvik
23.1 Ovennevnte salgs- og leveringsbetingelser kan kun fravikes av partene, dersom det er avtalt i en uttrykkelig skriftlig avtale.
24.0 Tvister
24.1 Ethvert spørsmål angående inngåelse, forståelse og/eller oppfyllelse av avtalen og alle forhold knyttet til ALLNET Nordic A/S og kjøperens øvrige rettsforhold skal avgjøres i henhold til dansk lov. Kjøper kan ikke saksøke ALLNET Nordic A/S ved annen domstol enn Københavns Kommune eller Østre Landsrett i henhold til gjeldende regler i rettspleieloven om domstolers og nasjonale domstolers kompetanse. Versjon 6 – oktober 2018